22 Haziran Pazartesi
Eskişehir konserinden sonra üçüncü gün bugün. AHS’li, Ankara FOSEM’Iİ arkadaşların gözaltına
alınışının üçüncü günü. Bu olay a karşıy ürüttüğüm üz protes- to tavrını geliştirm eyi planlarken
onların serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine evlerden alınarak, otobüsten
indirilerek y eniden gözaltına alındıklarını öğreniy oruz. Onları tutuklam ışlar. Ve hiç de
şaşırmadığım ız yeni bir haber iletiy or arkadaşlar: Grup Yorum için tutuklama kararı. Hem de
Eskişehir’de bateri temin edilemediği için bizimle gelem eyen, dolay ısıy la geceye katılama- yan
Hüsey in Akbulut hakkında da verilm iş ay nı karar. Olacak şey değil ama. Daya- namay ıp basıyorum
kahkahayı.
OKM’den, evim izden çıkıyoruz. Bir- den bire bir anlık sızı ama hemen sonra kalabalıkların duy gusu
sarıy or içim i. Fiziki olarak terke’.tik OKM’y i ancak y üreklerim iz faaliyetlerim izin
coşku suy la dolu. Bu ortaçağ uy gulam asını kabul edemey iz. Teslim olmayacağız.
Bir arkadaş “savcının girişim i kolay el- de edilemeyecek bir (irsal olarak de- ğerlendirilebilir”
diy or. Haklı da. Bu utanç verici kararı uzun maraton içeri- sinde kendim izi geliştireceğim iz bir
dönem olarak kullanabilmeliy iz. Okumalı, y azm a- lı, ilerlemeliy iz.

27 Haziran Cuma Ev….
Tüm Yorum elemanlarının birlikte kalabileceği bir ev arıyoruz. Şim dilik bir gelişme y ok.
Kitap okuy orum , “Çözülm e’y i bitirdim. Sem iner notları var elim izde. “Toplum lar” la başlıy orum .
Kemal bilgisayarın başında, dü- zenlemeler y apıy or.
Yeni taşındığım ız için lam olarak yerleşemem işlik. Bu arada evin düzenini de tamamlıyoruz.
Saklanm ak…. Seni arayanlardan sak- lanmak… Görevim iz bizi arayanlara yaka- lanmam ak; bu
haksız ve key fi uygulama ortadan kalkana kadar y akalanmamak. Akşamüstü bir arkadaşım ız geldi.
OKM’Iİ dostlarım ızdan bir dem et kır çiçeği ile bir kutu pasta gelirdi. H e m s e – viniy oruz
hem de biraz üzülüyoruz. Keşke baskıcı yasalar, gerici kürsüler, arama tutanakları girmesey di
aramıza, yanyana olabilseydık şuanda onlarla. Ve OKM’y i solukluy oruz bir sûre; sevinçle, merakla…
Durumum uzun basın tarafından kamuoyuna yansıtılmam ası düşündürücü.
Tanju hakkındaki gıyabi tutuklama kararı TVde ilk haber olarak veriliyor.
Sinirleniyoruz.

30 Haziran Pazartesi Ev…
KORKUYU EGEMEN KILMAK
İSTEYENLERE İNAT, CESARET”
Gazele ilanını görünce çok sevini- y oruz. İşte kasetimiz çıktı. İlan biraz da şu andaki durum
um uzu anlatıy or. Gerçekten de inatçı bir yönüm üz var bizim. ‘”Türküler susmaz, halaylar sürer”
sloga- nında da inatçı bir yan var bence. Ne yaparlarsa yapsınlar Grup Yorum’dan, Yorum lardan
kurtulamayacaklar. Akşam üzeri y eni kasetim izi ve Tavır’ın yeni say ısını getirdi bir arkadaş. Tavır’da dizgi
hatası yok. Bu son derece sevindirici. Özeleştiriyi pratikte veriyoruz.
1 Temmuz Çarşamba
Ev…
Cumhuriyet gazetesi ile röportaj yaptık bugün. Bir çay bahçesinde arkadaşlar ve gazeteciyle buluştuk.
Müziğe ilişkin soruları sabırla yanıtladıktan sonra sıra karşı karşıya kaldığım ız haksızlığı ifade etmeye gelince adeta kelimeleri birbirim izin ağzından aldık. Akşam üzeri Kemal kaldığımız evin
yakınlarında bir polisle karşılaştı. Belki polisin olay dan haberi bile yoktu ama yarın
gazetelerde haber çıkınca durum u kavrayacaktı. Çünkü Yorum’cu olduğumuzu biliy ordu. Gözaltı
serüvenlerim izin bir parçası da karakol polisleriydi. Bunun için evi terkettik.
Yeni yerimizde bir kaç gün kalacağız. En azından toplu olarak kalacağımız yer
belirleninceye kadar. Avukatlarım ızın yaptığı itirazın reddedildiği haberi ulaşıyor. Dosya Konya DGM’ye aktarılıyormuş. Tutuklu bulunan AHS’li arkadaşlar da Konya’y a sevk edilmişler.

2 Temmuz Perşembe
Yeni ev…
Yalnızca okuy oruz. “Haklıyız Kazanacağız”ı birinci hamur kağıda yapılmış baskısından
okuyoruz. Kitabın hazırlandığı ve ilk baskıya girdiği yılları düşünüyorum . Evde iki haydut var.
Birisi 4 diğeri 9 yaşında. Kemal büyüğüyle misket oynuyor. Ben küçüğünü balkonda bisiklete
bindiriyorum . Yarın sabah bu sıcak evden ayrılarak topluca kalacağımız eve gideceğiz.
4 Temmuz Cuma…
Sabah erkenden evden çıktık. Hemen bir gazele aldık. Açar açmaz da kapattım . Olamaz!… Kültür
sayfasında kocaman bir fotoğraf. Otobüse bindik. Fotoğrafa bakmaktan y azıy ı okuy am ıyo- rum .
Sanki herkes fotoğraftan tanımış da bize bakıyormuş gibi geliy or. Hilm i’yle buluşuy oruz ve
kahkahalarla gülüy oruz kalacağım ız eve doğru y ürürken.
Yazıda eksikler var. Bizim vurgulam ak istediğim iz konular yer almam ış. Biraz m oralim iz
bozuluy or.
Yeni evimizde daha gelişm iş bir program ıy ürütmeye koy uluyoruz.
Seminer çalışmalarında yardım cı ola- cak arkadaşlar geliyor. 5,5 saat dinliy oruz
‘Toplum lar’ı anlatan arkadaşı, ve günlerce sürdüreceğiz bu konu üzerindeki çalışma- y ı.
Dışgörünüşlerim izdeki değişikliklere kahkahalarla gülüyoruzara sıra.

7 Temmuz Salı…
Bugün Yeni Ülke gazetesi röportaj yapacak bizim le. Bir kaç saattir y olday ız. Bir rampay ı
tırmanıp Boğaz Köprüsü’ne ulaşınca birdenbire İstanbul’la karşılaşıyo- ruz. Boğaziçi’nin
ferahlatıcı güzelliğini sey rediyoruz. Dağların, ormanların tem iz havasından İstanbul’un m
ücadeleci soluğu- na ulaşıy oruz… Temmuz’un İstanbul’u, Nisan’ın İstanbul’u sana kavuşuy oruzy
ine.
“Dostların arasınday ız/ Güneşin sofra-
sınday ız.”

8 Temmuz Çarşamba…
Konum uz “Faşizm “. Bu koşullarda sıkılm adan sürdürdüğüm üz, esprilerle süslediğim iz bir
çalışm a oluyor.
Mücadeleden kopmadık. Hiç bir ko- şul bizi mücadeleden koparamaya-cak, etkisizleştirem ey ecek.
“Moskova Önlerinde”yi okuy orum .
General Panfilov, Moniş-Uli’nin ta- burunu, bir “bulat’a benzetiy or. Bulat… gravürlü çelik
demek. Öy le resim li bir çelik ki düny ada hiç bir şey onu silemez. Düşünüy orum . Ya biz… Biz
de “bulat”ız, Grup Yorum adı… O hiç silinm eyecek!.,.

10 Temmuz Cuma…
“Emperyalizm “i anlatacak arkada-
şımız gelmedi. Pazar gelecekm iş.

Tavır için yazdığım bir öy küy ü ni- hay et bugün bitirdim . Tavır dosyasını incelemeyi  sürdürüyoruz. Bugün teyzemi aradım. Dün gece polisler onlara da gitm iş- ler. Tey zem suçları nedir diye sormuş. Polislerden biri “çok fazla saz çalmışlar” demiş.